loading spinner

Born

Nou producte

Taula Col·lectivitats Born

Taula per a col·lectivitats BORN. El seu particular disseny lateral, amb les potes de fusta massissa en faig o metàl·liques en forma de "U" invertida juntament amb les seves opcions, la fan ideal per a equipar espais col·lectius.

78_color.jpgPLATA    79_color.jpgGRIS    80_color.jpgBLANC    81_color.jpgFAIG   82_color.jpgROURE   83_color.jpgWENGUE    87_color.jpgGRAFIT   93_color.jpgACACIA CLARA    94_color.jpgACACIA FOSCA    95_color.jpgZEBRANO 96_color.jpgPERER   250_color.jpgCASTANYER   251_color.jpgCASTANYER FOSC

Més detalls

Més informació

Taula Born

SOBRES:

Sobre melamina: de gruix 25 mm amb cantell de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany o castany fosc.

Aquests sobres es fixen a l´estructura sense necessitat d´utilitzar cap eina facilitant el muntatge. Sobre lliscant fins a 14 cm per a accedir a l´electrificació.

ESTRUCTURA METÀL·LICA:

Lateral en forma de “U” invertida: fabricada en tub d’acer laminat en fred que consta d’un travesser i dos muntants de secció rectangular de 50 x 30 x 2 mm. La unió entre els dos muntants i el travesser es realitza mitjançant encast i soldadura amb sistema MIG amb un angle d’inclinació del 10º respecte el terra. Acabat: en pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). En la part inferior hi ha les virolles d’ABS (plata, blanques o grafit) amb anivelladors (M6 i alçada ± 1 cm) per a un millor assentament en el terra. En la part superior dels muntants es disposen uns taps (plata, blancs o grafit) d’ABS per evitar la flexió del sobre.

Lateral central: fabricat amb tub d’acer laminat en fred que consta d’ un travesser de 50 x 50 x 1,5 mm i dos muntants de secció rectangular de 50 x 30 x 2 mm. La unió entre els dos muntants i el travesser es realitza mitjançant encast i soldadura amb sistema MIG amb un angle d’inclinació del 10º respecte el terra. Acabat: en pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). En la part inferior hi ha les virolles d’ABS (plata, blanques o grafit) amb anivelladors (M6 i alçada ± 1 cm) per a un millor assentament en el terra. Reforç per a unir els laterals: de tub rectangular d’acer de 50 x 30 x 2 mm. En cada extrem tenen muntades unes peces d’alumini per a unir ambdós laterals amb cargols M6. Acabat en pintura epòxid plata (RAL 9006).

ESTRUCTURA DE FUSTA:

Lateral en forma de “U” invertida: Fabricada amb fusta massissa de faig envernissat. Consta d’un travesser de 60 x 60 mm i dos muntants amb un angle d’inclinació del 10º respecte el terra i amb una secció que va disminuint progressivament fins a 60 x 30 mm. En la part inferior dels muntants hi ha l’anivellador (M6 i alçada ± 1 cm) per a un millor assentament al terra.

Lateral central: consta d’un travesser de 50 x 50 x 1,5 mm fabricat en tub d’acer laminat en fred i dos muntants de fusta de faig de secció quadrada de 50 x 50 mm. La unió entre els dos muntants i el travesser es realitza mitjançant 2 cargols M6 amb un angle d’inclinació del 10% respecte el terra. Acabats: en pintura epòxid plata, blanc o grafit per al travesser i faig envernissat per als muntants. En la part inferior dels muntants hi ha l’anivellador (M6 i alçada ± 1 cm) per a un millor assentament al terra. La part superior dels muntants és metàl·lica en acabat pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Estructura auxiliar: 4 perfils d’acer E220 conformat en fred de forma rectangular de secció de 50 x 20 de gruix 1,5 mm. Els tubs estan soldats amb sistema MIG fent una forma rectangular. S’uneix a l’estructura de la fusta amb cargols M6. Acabats: en pintura epòxid plata (RAL 9006). En els extrems de cada tub es col·loca un tap de PP de color plata. Les estructures tenen reblons de rosca mètrica 6 per al muntatge dels reforços i components de la sèrie. Les estructures són modulables per a composar llocs de treball individuals o col·lectius.

COMPLEMENTS - OPCIONALS:

Complements per l’estructura metàl·lica: ales, semicircular o semielíptic estan fabricats amb melamina de gruix 25 mm amb cantell de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany o castany fosc. L’ala s’uneix al sobre de la taula principal mitjançant planxes metàl·liques i amb el reforç. Per la resta de complements s’utilitza una ferramenta metàl·lica específica fixada amb cargols als laterals de la taula. Ala per l’estructura de fusta: els sobres estan fabricats amb melamina

de gruix 25 mm amb cantell de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, castany o castany fosc. L’ala s’uneix al sobre de la taula principal mitjançant planxes metàl·liques i amb el reforç Faldó per taules individuals: es fixa al lateral de la taula (lateral metàl·lic) o a l’estructura auxiliar (lateral de fusta) mitjançant esquadres d´acer pintades amb pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

Hi ha dos tipus:

• Melamina de gruix 19 mm amb cantell de 0,8 mm en tot el perímetre. Acabats en plata, blanc o grafit.

• Metàl·lic: fabricat amb xapa laminada en fred de 0.8 mm en tot el perímetre. Acabats EN pintura epoxi plata( RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

PLAFONS SEPARADORS:

Plafó separador d´1 nivell frontal i lateral:

• Alçada útil: 28 cm.

• FRONTAL: per a llarg de taula de 180, 160 i 140 cm.

• LATERAL: de 60, 80, 120 i 160 cm.

• Es fixen a l´estructura de la taula amb pinces d´alumini pintat amb pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

• POSSIBLES ACABATS:

-- Melamina: de 25mm en grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Cantells de PVC de 2mm.

-- Entapissats amb les sèries 1 o 4 sobre taulell de partícules.

-- Metacrilat transparent o translúcid de 6 mm de gruix.

-- Plafó acústic fabricat en sandvitx: (només frontal) dues capes d´espuma de densitat 60kg/m3 i gruix de 8 mm, i en la part central, taulell de fibres. Entapissat a les sèries 1 o 4. Perfilaria d´alumini amb acabats plata, blanc o grafit. Plafó separador d´1 nivell frontal amb guia:

• Alçada útil:28 cm.

• Per a llarg de taula de 180, 160 i 140 cm,

• Es fixen a l´estructura de la taula amb pinces d´alumini pintat en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

• Les guies d´alumini es fixen al plafó amb cargols M6 mm. Poden

col·locar-se en ambdues cares del plafó.

• POSSIBLES ACABATS:

-- Melamina: de 25mm en grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. Cantells de PVC de 2mm.

-- Entapissats amb les sèries 1 o 4 sobre taulell de partícules. Plafó frontal de 2 nivells:

• Alçada útil: 59 cm.

• Per a llarg de taula de 180, 160 i 140 cm.

• Es fixen a l´estructura de la taula amb pinces d´alumini pintat en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

• Estructura de perfils d´alumini acabat en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022).

• POSSIBLES ACABATS:

-- Panell inferior: en melamina grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, entapissat.

-- Panell superior: en melamina grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca, zebrano, entapissat, metacrilat, transparent o translúcid. Plafó frontal de 2 nivells amb guia: les mateixes especificacions però amb una guia d´alumini horitzontal al mig per a penjar accessoris.